Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, kas nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes galveno funkciju nodrošināšanai un lietotāja preferenču saglabāšanai.

Save preferences More info
Close cookie popup

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam preces saņemšanas brīdī pārliecināties vai tā pilnībā atbilst pasūtījumam.

1. Preces derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz iepakojuma. Pārdevējs (Millamore.com) garantē, ka pārdotie produkti ir izstrādāti saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē produkta lietošanu un marķēšanu, un tiem ir pievienota informācija par pareizu un drošu lietošanu.

Garantija ir ražotāja vai pārdevēja solījums atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

2. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā.

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

2.1. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

2.2. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ja prece ir nepārprotami personalizēta;

2.3. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

2.4. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

2.5. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.

3. Garantijas un atteikuma tiesības var tikt izmantotas saskaņā ar Igaunijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī pamatojoties uz pārdotās preces veidu un specifiskajām īpašībām.

Garantiju var izmantot, ja pircēja rīcībā joprojām ir pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci jāuzrāda pārdevējam.

Ja tiek izmantotas atteikuma tiesības, ir jāaizpilda atgriešanas veidlapa un jānosūta uz . Pārdevējs pēc paziņojuma saņemšanas paziņo pircējam, ka ir saņēmis paziņojumu par atteikumu, un informē viņu par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.

Patērētājam ir pienākums preci atgriezt pārdevējam ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma paziņojuma nosūtīšanas pārdevējam.

4. Par atgriezto preci pircējs saņems samaksātās naudas atmaksu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rakstiska atteikuma paziņojuma saņemšanas.

5. Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atlikt patērētāja saskaņā ar pirkuma līgumu samaksātās summas atmaksu līdz brīdim, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs saņem preci vai patērētājs apstiprina pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, ka prece ir atgriezta. Šīs tiesības nav spēkā, ja pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir ierosinājis preces atsaukt.

6. Patērētājs sedz tiešās preces atgriešanas izmaksas, ja vien pārdevējs vai piegādātājs nav piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis patērētāju, ka šīs izmaksas jāsedz patērētājam.

7. Millamore.com patur tiesības vienpusēji mainīt akciju noteikumus vai atcelt akciju bez iepriekšēja brīdinājuma.

Par patērētāja vispārīgajām tiesībām un pienākumiem varat lasīt šeit.